• info@anykasur.com
  • +34 922 791 377
Español English

PRIVATPOLITIK

I enlighet med kapitel II i lag 34/2002 LSSICE informera vi dig att denna webbplats ägs av Anyka Sur SL, hädanefter även Lender, med säte på Avenida Habana, 14 Los Cristianos Teneriffa, Kanarieöarna, 38650 , Spanien, med CIF B38106886, kontakta telefonnummer: 922 79 13 77, och email: info@anykasur.com.

Anyka Sur S.L. som ansvarig för denna webbplats och i enlighet med bestämmelserna i gällande föreskrifter om skydd av personuppgifter, förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (RGPD) om skydd för fysiska personer i Beträffande behandling av personuppgifter och fri omsättning av dessa uppgifter, organisk lag 15/1999, den 13 december, skydd av personuppgifter (LOPD) och lag 34/2002 av den 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE) har genomfört alla säkerhetsåtgärder, tekniska och organisatoriska, som fastställdes i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december (som utvecklar LOPD) för att säkerställa och skydda konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av de inmatade uppgifterna.

I enlighet med bestämmelserna i LOPD, Anyka Sur S.L. informerar dig om att de uppgifter du frivilligt tillhandahåller kommer att införlivas i våra informationssystem för att kunna utföra nödvändiga kommersiella och administrativa förfaranden med användarna av webbplatsen; De åtgärder som planeras för att genomföra behandlingarna är följande: svara på förfrågningar och / eller lämna information som krävs av användaren; utföra tillhandahållandet av tjänster och / eller produkter som kontraktet eller tecknat av användaren utföra alla aktiviteter i Anyka Sur S.L. för detta lagliga meddelande granskas och skicka nyhetsbrevet till webbplatsen.

Undertecknaren garanterar att uppgifterna är korrekta och förbinder sig att meddela eventuella ändringar som kan uppstå i dem.

Leverantören, med asterisk (*) i motsvarande lådor i kontaktformuläret, informerar om denna skyldighet till användaren, vilket anger vilken data som behövs. Genom att indikera och mata in data, ger användaren entydigt samtycke till Anyka Sur S.L. att fortsätta med behandlingen av de uppgifter som lämnats för de angivna ändamålen.

Underlåtenhet att lämna de begärda personuppgifterna eller misslyckande med att acceptera denna dataskyddspolicy innebär att det är omöjligt att prenumerera, registrera eller ta emot information om leverantörens produkter och tjänster.

I enlighet med gällande bestämmelser för skydd av personuppgifter uppfyller leverantören alla bestämmelser i föreskrifterna RGPD och LOPD för behandling av personuppgifter om deras ansvar och uppenbart med de principer som beskrivs i art. 5 i RGPD och till konst. 4 i LOPD, genom vilken de behandlas på ett lagligt, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda parten och adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften som de behandlas.

Den ANSVARIGA garanterar att han har genomfört lämplig teknisk och organisatorisk politik för att tillämpa säkerhetsåtgärderna som fastställts av RGPD och LOPD för att skydda användarnas rättigheter och friheter.

Enligt dessa regler, därför informerar vi dig om att du har rätt att begära tillgång, rättelse, bärbarhet och ta bort data och begränsningar och motstånd mot deras behandling adresse Avenue Habana, 14 Los Cristianos Teneriffa, Kanarieöarna, 38650, Spanien , genom att skicka ett mail till info@anykasur.com, vilket anger som ämne: “LOPD, ARCO Rights” och bifoga en kopia av ditt ID eller liknande rättsmedel, enligt lag. Du har rätt att återkalla samtycke som ges när som helst. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts innan samtycket återkallas. Du har också rätt att lämna in en fordran till tillsynsmyndigheten om du tror att dina rättigheter kan ha brutits i samband med skyddet av dina uppgifter (agpd.es).

FÖRTROLIGHET OCH ÖVERFÖRANDE AV DATA TILL TREDJE PARTER

Informationen du lämnar behandlas konfidentiellt. Långivare har antagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder och skyddsnivåer som krävs för att garantera säkerheten i behandlingen av uppgifter och förhindra förändring, förlust, stöld, behandling eller obehörig åtkomst i enlighet med den teknik och naturen av de lagrade data. På samma sätt garanteras att behandling och registrering i filer, program, system eller utrustning, lokaler och centra överensstämmer med de krav och förutsättningar för integritet och säkerhet som fastställs i gällande föreskrifter.

Anyka Sur S.L. kommer inte att överföra personuppgifter till tredje part, utom med laglig skyldighet. Vid överlåtelse till tredje part kommer emellertid tidigare information att erhållas med begäran om uttryckligt samtycke för sådant uppdrag. Den enhet som ansvarar för databasen, liksom de som ingriper i någon fas av behandlingen och / eller de enheter som de har anmälts till, under alla omständigheter alltid med motsvarande behörighet som användaren beviljat, är skyldig att observera sekretess och antagande av skyddsnivåer och tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för personuppgifter, så långt som möjligt undvika obehörig åtkomst, olagliga ändringar, subtraheringar och / eller förlust av data, för att säkerställa motsvarande säkerhetsnivå för leverantörsfilerna, i enlighet med arten och känsligheten av de data som tillhandahålls av användarna på denna webbplats.

ACCEPTANCE AND CONSENT

Användaren förklarar att ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, accepterar och godkänner den automatiska behandlingen av Anyka Sur S.L. i formuläret och för de ändamål som anges i denna policy för skydd av personuppgifter.

Därför när du använder detta formulär för att kontakta Anyka Sur SL, det uttryckligen är tillåtet att använda data för att sända kommersiell kommunikation på något sätt (inklusive e-post) och kan återkalla bemyndigandet när som helst ta itu Anyka Sur SL genom det etablerade organet.

Genom denna sekretesspolicy informerar vi dig om att fotografierna läggs ut på hemsidan ägs av Anyka Sur SL, däribland minderåriga, i vilken för att erhålla dessa har erhållits före föräldrarnas medgivande , handledare eller juridiska företrädare genom att underteckna de formulär som gjorts för detta ändamål av de centra där minderåriga ingår. Föräldrarna, vårdnadshavarna eller företrädarna för minderåriga, som innehavare av utövandet av dessa rättigheter, och alltid tidigare skriftliga formella krav, kan dock ange vägran att använda bilden av minderåriga. i detta fall kommer bilden att visas pixilerad.

NÄKERHET OCH TROVIGHET AV DATA

Användaren är ensam ansvarig för noggrannheten och korrektheten hos de data som skickas till Anyka Sur SL, vilket innebär att leverantören inte ansvarar för något ansvar. Användare garanterar och svarar, i vilket fall som helst, noggrannheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls och förbinder sig att hålla dem ordentligt uppdaterade. Användaren samtycker till att tillhandahålla fullständig och korrekt information i registrerings- eller prenumerationsformuläret.

INNEHÅLLET I WEBET I LÄNKAR (LÄNKAR)

Anyka Sur S.L. förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller eliminera informationen på webben och kan till och med begränsa eller inte tillåta tillgång till information.

Anyka Sur S.L. Antar inte någon form av ansvar för informationen på tredje parts webbplatser som kan nås via länkarna eller länkarna från en webbsida som ägs av leverantören.

Förekomsten av “länkar” eller länkar är endast avsedda för informationsändamål och innebär i inget fall några förslag, inbjudan eller bekräftelse om dem.

DELTAGANDE I FORMÅL

I händelse av att användaren vill delta i forumet på webben informerar vi honom om att de uppgifter som lämnas behandlas för att reglera deltagandet i det. Eventuell registrering eller överföring av personuppgifter som tillhandahålls av användaren av detta forum innebär en entydig kunskap och godtagande av det juridiska meddelandet och den sekretesspolicy som anges på webbplatsen. Uppgifterna kommer att behållas så länge det finns ett ömsesidigt intresse att hålla slutet av behandlingen och när de inte längre behövs för detta ändamål skall avskaffas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa uppgifter pseudonymisering eller total förstörelse av dessa. Publikationerna kommer att visas offentligt för användare av onlineforumet.

PUBLICERING AV DIN TESTIMONI

I händelse av att användaren vill publicera sina åsikter på nätet, informerar vi dig om att de uppgifter som kommer att behandlas kommer att vara att ta itu med de förslag, erfarenheter eller åsikter om produkter och / eller tjänster som ska publiceras på hemsidan och så kunna hjälpa andra användare. Uppgifterna kommer att behållas så länge det finns ett ömsesidigt intresse att hålla slutet av behandlingen och när de inte längre behövs för detta ändamål skall avskaffas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa uppgifter pseudonymisering eller total förstörelse av dessa. Vittnen kommer att publiceras på vår hemsida. De enda personuppgifter som kommer att publiceras av vittnet kommer att vara sitt namn.

ÄNDRINGAR I DENNA PRIVATPOLITIK

Anyka Sur S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis.

KOMMERSIELLA MAILER

Enligt LSSICE, Anyka Sur S.L. utför inte SPAM-metoder, skickar därför inte kommersiella e-postmeddelanden som inte tidigare har begärts eller godkänts av användaren. Följaktligen har användaren i varje form av webbsidan möjlighet att ge sitt uttryckliga samtycke till att få vår bulletin, oberoende av den kommersiella informationen som efterfrågas.

LAGSTIFTNING

För alla ändamål är relationerna mellan Anyka Sur S.L. med användarna av telematiktjänster på denna webbplats är föremål för den spanska lagstiftningen och jurisdiktion som parterna uttryckligen underkastar sig är behöriga för att lösa alla tvister att använda domstolarna i Santa Cruz de Tenerife.

Understood
This website is using cookies for a better user experienceMore Details